برای اعلیحضرت سلطان معظم آلپ ارسلان اطال الله سلطنه

شاید خیلی عجیب به نظر برسد که این لوگوتایپ در مرکز یک بشقاب نقره در  979 سال پیش توسط شخصی به نام حسن کاشانی کنده کاری شده است!
عجیب تر آنکه این بشقاب هدیه است بسیار ارزشمند از همسر آلپ ارسلان به وی! یک بشقاب تایپوگرافی شده! که اکنون در موزه هنرهای بوستون نگهداری می شود

با برداشت و ارایه آن در قالب تازه سعی در نمایش تبحر و ظرافت کار طراحان حروف آن زمان را داشتم.
این کتیبه نخستین بار توسط اس. فلوری چنین خوانده شد: السلطان عضد الدین[کتیبه ی مرکزی]. هدیه ای به اعلیحضرت، سلطان معظم، آلب ارسلان، اطال الله سلطنه، دستور داد به ساخت آن، ملکه ی همایون، قبله ی همه ی بانوان شوهردار، عمل حسن کاشانی، سنه ی 459 ﻫ ق.[کتیبه ی حاشیه درونی].

(پوپ، سیری در هنر ایران، جلد چهارم،1387: 2927)منبع این نوشته : منبع
کتیبه ,بشقاب ,اطال الله